معرفی برخی از ابزارهای تست مادربرد به شرح زیر می باشد :

دیباگر

Post Debugger Card

                            معرفی ابزار های تست مادربرد کامپیوتر

املاتور

 

معرفی ابزار های تست مادربرد کامپیوتر                          

F-PANEL

48

PROTECTORS

معرفی ابزار های تست مادربرد کامپیوترa